General rental conditions     

Dutch/EnglishHUURVOORWAARDEN Beach Villa - Le Reve - Cote d Azur
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voor de woningen Aloë Vera, Barbarea en Calanthe  (hierna: 'Verhuurder'). Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.
2.Onder het gehuurde wordt verstaan de betreffende vakantiewoning en het erf, overige opstallen, inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.
3.Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met Verhuurder aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met Verhuurder aangaat. Wij hebben het hier over de hoofdhuurder die zich aanmeld bij de reservering.

Reservering en betaling
1.De huurovereenkomst komt tot stand zodra de boeking via internet door Verhuurder is ontvangen en de boeking door Verhuurder per e-mail is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 48 uur na de ontvangst van de door Huurder geretourneerde bevestiging met bezettingslijst alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door Verhuurder wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit Verhuurder elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder. Zodra u boekt, wordt de factuur gemaakt en deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
2.Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op Afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies.
3.Als u online reserveert, ontvangt u per e-mail een factuur. Wij vragen een aanbetaling te doen van 40% van de huursom tezamen met de eenmalige servicekosten en eventueel gehuurde zaken per geboekte woning, binnen 7 dagen na boekingsdatum. (In deze servicekosten zijn tevens de sleutelkosten en de schoonmaakkosten verwerkt) De overige 60% van de huursom dient tezamen met de borg uiterlijk 8 weken voor boekingsdatum betaald te zijn.
Het is niet mogelijk  te betalen met Paypal of creditcard.
4.Wanneer er een boeking wordt gedaan op een termijn van minder dan 10 weken voor verblijf, dient de gehele huurprijs ineens te worden betaald inclusief borg, gehuurde zaken en servicekosten.
5.Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders is overeengekomen.
6.De opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders is vermeld.
7.Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. Verhuurder zendt dan een aanmaning per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Verhuurder wordt de overeenkomst geannuleerd en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
8.Na reservering ontvangt de huurder binnen 24 uur een bevestiging van het gehuurde per Email met hierin het adres van de vakantiewoning, de reisdetails en de naam van de sleutelbeheerder, die de huurder de sleutel zal overhandigen.

Wijziging door huurder
1.Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt Verhuurder een bedrag van €100,- in rekening.

Verplichtingen van de huurder
1.De huurder zal het vakantieappartement aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in de door de Verhuurder geleverde beschrijving op de internetsite. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zal de dientengevolge voortvloeiende schade door huurder worden vergoed. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen. Dit zal ingehouden worden van de borg. Indien de schade hoger is dan de borg, zal het resterende bedrag bijbetaald moeten worden.
2.In geval van schade zal de waarde van de vermiste, gebroken of beschadigde goederen, extra schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen,  enz. vergoed dienen te worden door de huurder.
3.De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand.
4.De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, douches, wc's, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen.
5.De huurder zal het pand als een goede huisvader bewonen. Per woning is een huisreglement. Hoofd- en medehuurders worden geacht dit reglement bij aanvang van de huur goed door te lezen. Hoofdhuurder blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het gehuurde. 
6.Het gehuurde mag in geen geval bewoond worden door een groter aantal personen dan die aangeduid in de beschrijving en de reservering, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming door Verhuurder.
De gehuurde vakantiewoning mag alleen bewoond worden door personen welke staan vermeld op de ingevulde bezettingslijst.
7.De huurder zal in de vakantiewoning alle noodzakelijke dringende werkzaamheden laten uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud van het gehuurde pand en de eventuele gemeenschappelijke uitrusting (vervanging van huishoudelijke apparatuur ed)
8.De huurder zal in de vakantiewoning geen enkel dier mogen toelaten zonder de schriftelijke goedkeuring van Verhuurder.
9.In geval van huur van één of meerdere woningen van Verhuurder, zullen de huurders zich houden aan het huishoudelijk reglement, als tijdelijke bewoners.
10.Bruiloften, recepties en partijen zijn niet toegestaan in/om het gehuurde, alleen met nadrukkelijke toestemming van verhuurder.
11.Het is niet toegestaan om tenten, windschermen, caravans, boten, aanhangers of motorhomes op of naast het terrein te plaatsen. Trailers voor boten kunnen in nader overleg geplaatst worden op een  hiervoor bestemde plek.

Wijziging door Verhuurder
1.Verhuurder heeft het recht de overeenkomst te wijzigen, wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van Verhuurder in redelijkheid niet kan worden gevergd (bv. de verkoop van het gehuurde huis of omdat een onvoorziene gebeurtenis het huis onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is Verhuurder gerechtigd de huurder een ander appartement van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen ander, vergelijkbaar appartement kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door Verhuurder niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.

Annuleren
1.De huurder dient schriftelijk (per Email) te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).
2.Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
3.Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag ter grootte van de aanbetaling verschuldigd aan Verhuurder.
4.Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom aan Verhuurder verschuldigd.
5.Het annuleren van een boeking door de hoofdhuurder geldt ook als annulering ten laste van de medehuurders.
6.In geval van No Show, bedragen de kosten 100% van de huursom plus servicekosten, gehuurde zaken en administratieve kosten en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.

Beëindiging van de huurovereenkomst
1.Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden; b. indien de huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de huurder, ondanks waarschuwingen van sleutelbeheerder/Verhuurder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

Bijkomende kosten
1.De prijzen zijn berekend in euro’s en zijn per week. Ingaande van zaterdag tot zaterdag. BTW is hier niet van toepassing
2.Bij de huurprijs zijn de servicekosten niet inbegrepen. Dit zijn de kosten voor de sleutelbeheerder en  schoonmaak (en bij de woning Calanthe tevens het zwembadonderhoud.)
3.Ook het eventueel gehuurde bedlinnen is niet inbegrepen (à € 20,- per persoon).
4.Tevens is de borgsom niet inbegrepen bij de huurprijs.
5.In geval van een huurperiode van 3 weken of langer, wordt er een extra  tussen schoonmaak in rekening gebracht van € 50,-.
6.Huurprijzen zijn inclusief leveranties van gas water en elektra, uitgaande van normaal verbruik.
Voor bepaalde periodes wordt een energietoeslag geheven als vermeld op de prijslijst. Bij extreem verbruik zullen eventuele extra kosten worden doorberekend.
7.Kosten van maaltijden, dranken, reinigingsmiddelen enz. zijn nooit bij de huurprijs inbegrepen.

Aankomst en vertrek
1.Aankomst is op zaterdag tussen 16.00 en 19.00 uur tenzij anders is overeengekomen.
Aankomst voor 16.00 is niet mogelijk. De huurder wordt verzocht voor aankomst te bellen met de sleutelbeheerder om een afspraak te maken over aankomsttijd of een vertraging te melden. Aankomst na 19.00 uur is mogelijk, mits dit in overleg gebeurt met de sleutelbeheerder. In sommige gevallen is aankomst na 19.00 uur mogelijk indien er een toeslag van € 25,- aan de sleutelbeheerder wordt gedaan. Verhuurder heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 19.00 niet mogelijk blijkt te zijn.
2.Vertrek is op zaterdag, ten laatste 10.00 uur. Mocht u eerder willen vertrekken, dan dient u dit in overleg te doen met de sleutelbeheerder.                                                                                                                                                                         3.De door sleutelbeheerder overgedragen sleutels aan huurder, dient huurder bij vertrek persoonlijk te overhandigen, tenzij anders is overeengekomen.
4.Wanneer de aankomst dag en/of vertrek dag anders is dan de gebruikelijke zaterdag t/m zaterdag dient huurder dit overleggen met.   Sleutelbeheerder/Verhuurder.

Aantal personen
1.Het overeengekomen aantal maximumpersonen, mag niet worden overschreven, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Verhuurder, in welk geval Verhuurder gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van Verhuurder meer mensen verblijven dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim ter zake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
2.Verhuurder en huurder komen overeen de door Verhuurder als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 350,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Verhuurder alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

Klachten
 1.De huurder verplicht zich binnen 24 uur na zijn aankomst in de vakantiewoning Verhuurder of de sleutelbeheerder op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken of afwijkingen.
 2.Na uw vakantieperiode kunnen klachten die zich hebben voorgedaan tijdens uw verblijf niet meer gelden.

Geluidsoverlast
1.De huurders mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Zij dienen de rust van de omgeving ten allen tijde te respecteren. Tussen 08.00 uur en 22.00 uur dient er rekening te worden gehouden met de omwonenden. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient huurder de nachtrust op geen enkele wijze te verstoren.

Internet
 1.Het internet betreft een gratis service. Verhuurder kan de werking van draadloos internet niet garanderen, ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij het appartement. Het niet functioneren van internet kan Verhuurder niet worden aangerekend en wordt als kosteloze service aangeboden en behoort nooit als onderdeel van het gehuurde, evenzo het aantal en soorten Tv-zenders.

Roken
1.Roken is in de woning niet toegestaan. Buiten, op het terras kan wel gerookt worden, mits de sigaretten worden uitgemaakt in asbakken deze zelf worden schoongehouden.

Eind-schoonmaak
1.De eind-schoonmaak wordt door Verhuurder geregeld. De kosten hiervan zijn verwerkt in de eenmalige servicekosten per reservering. Wel dient u de woning en het terras bezemschoon achter te laten, glas in de glasbak, vuilnis in de desbetreffende containers. BBQ/open haard te reinigen, de keuken schoon en vaat-vrij achter te laten en verplaatste meubelen op oorspronkelijke plaats terug te zetten. Gehuurd linnengoed dient opgevouwen bij de voordeur gedeponeerd te worden, evenals bevlekte spreien en molton’s. Alle punten van vertrek staan vermeld in het huisreglement van de woning.
2.De servicekosten dienen samen met de eerste aanbetaling van 40% van de huurprijs, te worden overgemaakt.

Borgsom
1.De borgsom dient samen met de eind betaling van 60% van de huurprijs te worden overgemaakt en zal uiterlijk 8 weken voor de huurperiode door Verhuurder ontvangen zijn.
2.Het bedrag van de borg staat vermeld op de web-site en staat tevens op de factuur vermeld.
3. Zodra is vastgesteld door de sleutelbeheerder dat er schade of nalatigheid is, wordt dit bedrag afgetrokken van de borg. De borg ontvangt u binnen 2 weken na einddatum van verblijf in het gehuurde.

Huisdieren
1.In de woning is het slechts beperkt mogelijk en in alle gevallen slechts op speciale aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen. De toeslag bedraagt € 50,- per huisdier per week. Bij reserveren van de woning wordt aangegeven of er een huisdier aanwezig is en wordt daarna bekeken door Verhuurder en tevens al dan niet goedgekeurd.
2.Mocht u na goedkeuring een huisdier meenemen dan is deze alleen toegestaan in het gehuurde appartement en terras.
3.Het huisdier mag niet knagen, dient  zindelijk te zijn en behandeld zijn tegen vlooien en teken. Het is niet toegestaan de dieren op banken, stoelen of bedden te laten vertoeven. Dieren behoren op het terrein ten allen tijde zijn aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten. Het huisdier mag geen geluid of enig andere overlast bezorgen aan omwonenden.
4.Het huisdier moet ten alle tijde onder begeleiding zijn van een volwassene en mag nimmer alleen in de woning worden achtergelaten.
5.Huisdieren hebben absoluut geen toegang tot het zwembadwater.

Elektrisch vervoermiddel
1.Het is niet mogelijk en niet toegestaan uw auto met stroom van de villa op te laden. De franse leidingen in de woning zijn hier niet op berekend en geeft een te zware belasting. Dit zal kortsluiting en kan brand veroorzaken. Alle schade ten gevolge van het niet handhaven van deze regel zal direct op huurder worden verhaald.

Overige
1.Huurder die zodanige hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Sleutelbeheerder/Verhuurder van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Verhuurder in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

Aansprakelijkheid
1.De huurder wordt erop gewezen dat schade aan/in een vakantiewoning en haar omgeving, tijdens het verblijf ontstaan, aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Deze schade inclusief gevolgschade zal door huurder worden vergoed zonder gerechtelijke tussenkomst.
2.Verhuurder houdt de volledige borgsom in totdat het gehele schade bedrag aan Verhuurder is voldaan.
3.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen en in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Verhuurder is voorts steeds beperkt tot de huursom.
4.Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.                         
5.Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, debouche, reparateurs, EDF, bouwwerkzaamheden, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water, tv, elektriciteit en internet. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging.

Verzekering
Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldige reis- en annuleringsverzekering.

Rente en incassokosten
1.De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Verhuurder heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,-.

Bevoegde rechter
1.Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Van alle geschillen die tussen Verhuurder en de huurder ter zake van deze overeenkomst mochten rijzen, zal bij aansluiting de kantonrechter te Zwolle dan wel de Arrondissement rechtbank te Zwolle (NL) in eerste instantie bevoegd zijn kennis te nemen


Rental conditions  Beach Villa - Le Reve - Cote d Azur


1. These general terms and conditions apply to all bookings for the properties Aloe Vera, Barbarea and Calanthe (hereafter: 'Lessor'). If and to the extent that different conditions apply to bookings of certain holiday homes, those different conditions will prevail.
2. The rented object is understood to mean the concerning holiday home and the yard, other buildings, inventory, tools and all (movable) property belonging to the concerning holiday home and the yard.
3. The tenant is understood to mean the person who enters into the tenancy agreement with the Landlord. The tenant also includes those for whose benefit or on whose behalf the tenant enters into the tenancy agreement with the landlord. We are talking about the main tenant who registers at the time of reservation.

Reservation and payment
1. The tenancy agreement is concluded as soon as the internet booking has been received by Landlord and the booking has been confirmed by Landlord by e-mail, under the resolutive condition that the owner, within 48 hours after receipt of the confirmation with occupancy list returned by Tenant, indicates - for whatever reason - that rental is not possible in that period. If and insofar as this resolutive condition is invoked by Lessor and the Lessee suffers damage, Lessor excludes any liability for this, unless the damage is the result of intent or wilful recklessness on the part of Lessor. As soon as you book, the invoice will be made and must be paid within 7 days.
2. A confirmed booking is final and cannot be revoked. The Distance Selling Act, in particular the reflection period of 14 working days given therein, does not apply to trips concluded via the Internet. In this law, an exception is made for the tourism sector because of the specific nature of the services provided, in line with the European directive on distance selling, which also provides an exception for services relating to accommodation.
3. If you book online, you will receive an invoice by e-mail. We ask a deposit of 40% of the rent together with the one-off service charges and any rented items per booked property, within 7 days after booking date. (These service costs also include the key costs and cleaning costs) The remaining 60% of the rent together with the deposit at least 8 weeks before booking date to be paid.
It is not possible to pay by Paypal or credit card.
4. When a booking is made on a period of less than 10 weeks before stay, the entire rent must be paid at once including deposit, leased items and service costs.
5. Reservations are from Saturday to Saturday, unless otherwise agreed.
6. The stated rental prices are due per week, unless stated otherwise.
7. In case of late payment of the amounts due, the tenant will automatically be in default. The landlord will then send a reminder by e-mail. If the amount due is not in the possession of Landlord within 7 days after the date of reminder, the agreement will be cancelled and the cancellation conditions will apply.
8. After reservation, the tenant will receive within 24 hours a confirmation of the rented property by email containing the address of the holiday home, the travel details and the name of the key manager, who will hand over the key to the tenant.

Changes by the tenant
1. If the tenant wishes to amend the rental agreement concluded, this requires the express written consent of the Landlord. In no case is a change possible from and within the period of 4 weeks before arrival. For each change in an already made booking, Lessor will charge an amount of €100,-.

Obligations of the tenant
1. The tenant will accept the holiday apartment in the condition it is in on arrival and as described in the description provided by the landlord on the website. The furniture and other goods may only be used for the purpose for which they are intended. If at the end of the rental period furniture or goods are no longer present or are out of use due to other than normal use, the resulting damage will be compensated by the tenant. This condition also applies to the upholstery, the wallpaper and the building in general. This will be deducted from the deposit. If the damage is higher than the deposit, the remaining amount will have to be paid.
2. In case of damage, the value of the missing, broken or damaged goods, extra cleaning costs for stained carpets, blankets, mattresses, etc. will have to be paid by the tenant.
3. The tenant will only use the furniture and other goods in the rooms in which they are placed. It is formally forbidden to move them outside the rented premises.
4. The tenant shall not throw objects into sinks, bathtubs, showers, toilets, drains, etc. through which the pipes can be clogged. If this is the case, the tenant will be responsible for the costs caused by the removal of these blockages.
5. The tenant will occupy the premises with due care. Per house is a house rules. Principals and co-tenants are expected to read these regulations carefully at the start of the rental period. Main tenant remains at all times responsible for the rented property. 
6. The rented property may under no circumstances be occupied by a larger number of persons than those indicated in the description and the reservation, except with the prior written consent of Landlord.
The rented holiday home may only be occupied by persons who are listed on the completed occupancy list.
7. The tenant will have all necessary urgent work carried out in the holiday home that is necessary for the maintenance of the rented premises and any communal equipment (replacement of household appliances, etc.).
8. The tenant may not allow any animals into the holiday home without the written approval of Landlord.
9. In case of rental of one or more houses of Landlord, the tenants will comply with the house rules, as temporary residents.
Weddings, receptions and parties are not allowed in/around the rented property, only with the explicit permission of Lessor.
It is not permitted to place tents, windscreens, caravans, boats, trailers or motorhomes on or next to the premises. Trailers for boats can be placed in a designated area in consultation.

Change by Landlord
1. Landlord has the right to change the agreement, due to important circumstances, which are understood to mean circumstances that make it unreasonable to demand compliance from Landlord (e.g. the sale of the rented house or because an unforeseen event makes the house unletable) as well as to change the agreement due to force majeure, which in any case means war, strike, natural disaster, extraordinary weather conditions, death of the owner. In such a case, Landlord is entitled to offer the tenant another apartment of comparable quality and price without being in breach of its obligation. If no other comparable apartment can be offered, the rent already paid will be refunded. Liability for any other/additional and/or delay damage is not accepted by Lessor unless the damage is the result of intent and/or conscious recklessness on the part of Lessor.

Cancel
1. The hirer must cancel in writing (by email) during office hours. If the cancellation is made after office hours, the cancellation will be considered to have been made on the next working day (Monday to Friday).
2. Lessor is entitled to cancel the agreement if the hirer is in default and/or otherwise in the cases described in these general terms and conditions.
3. In case of cancellation before the period of 8 weeks before the start of the stay, the tenant shall owe an amount equal to the down payment to Landlord.
4. In case of cancellation within the period of 8 weeks before commencement of the stay, the tenant shall owe the landlord the full rental sum.
5. Cancellation of a booking by the main tenant also counts as cancellation at the expense of the co-tenants.
6. In case of No Show, the costs are 100% of the rent plus service costs, leased items and administrative costs and there will be no refund whatsoever.

Termination of the rental agreement
The landlord is entitled to terminate the tenancy agreement with immediate effect: a. if, after having been given notice of default, the tenant is in default with regard to the fulfilment of any compelling obligation arising from the tenancy agreement and/or these terms and conditions; b. if the tenant, after having been summoned to do so, does not behave like a good tenant, in particular if the tenant, in spite of warnings from the key manager/landlord, causes serious nuisance to his living environment.

Additional costs
1. The prices are calculated in euros and are per week. Starting from Saturday to Saturday. VAT is not applicable here
2. The service costs are not included in the rental price. These are the costs for the key manager, and the cleaning.(and at the house Calanthe also the pool maintenance.)
3. Any rented bed linen is not included (at € 20, - per person).
4. Also, the deposit is not included in the rent.
5. In case of a rental period of 3 weeks or longer, there is an additional cleaning charge of € 50, -. 
Rents include supplies of gas, water and electricity, assuming normal consumption. 
For certain periods an energy surcharge is levied as stated on the pricelist. In case of extreme consumption, any additional costs will be charged.
7. Costs of meals, drinks, cleaning products etc. are never included in the rental price.

Arrival and departure
1. Arrival is on Saturday between 16.00 and 19.00 hours unless otherwise agreed. 
Arrival before 16.00 is not possible. The tenant is requested to call the key manager before arrival to make an appointment about arrival time or to report a delay. Arrival after 19.00 hours is possible, provided this is done in consultation with the key manager. In some cases arrival after 19.00 hours is possible if a surcharge of € 25, - is made to the key manager. Landlord has no influence on this and is not liable for any damage whatsoever if it turns out that arrival after 19.00 turns out not to be possible. 
2. Departure is on Saturday, at the latest 10.00 am. If you want to leave earlier, you should do so in consultation with the key manager.                                                                                                                                                                       3. The keys handed over by the key manager to the tenant, the tenant must hand them over personally on departure, unless otherwise agreed.
4. If the arrival day and / or departure day is different from the usual Saturday / Saturday tenant should consult with.   Key manager / Landlord.

Number of persons
1. The agreed number of maximum persons may not be exceeded, unless this has been expressly agreed in writing with Lessor, in which case Lessor shall be entitled to charge additional costs. If, without the Landlord's permission, more people are staying than agreed upon, the Tenant shall automatically be in default with regard to his obligations under the agreement and shall be liable to pay compensation.
2. The lessor and the tenant agree to set in advance the damage suffered by the lessor as a result of the violation of the prohibitions set out in paragraph 1 of this article at € 350.00 per day per person, for the number of persons exceeding the maximum number of persons permitted. This provision shall serve as a penalty clause and shall apply without prejudice to the Landlord's right to still demand compliance and/or (additional) compensation of any kind. 

Complaints 
1. The tenant undertakes within 24 hours after his arrival at the holiday home to inform the landlord or the key manager of any defects or deviations.
2. After your holiday period, complaints that have occurred during your stay no longer apply. 

Noise pollution
1. The tenants may not cause any noise nuisance to the environment. They must respect the peace and quiet of the surroundings at all times. Between 8 a.m. and 10 p.m., local residents must be taken into account. Between 22.00 and 08.00, the tenant must not disturb the sleep in any way. 

Internet 
1. The Internet is a free service. Landlord can not guarantee the operation of wireless internet, even if it is indicated that it is present at the apartment. The malfunctioning of the internet can not be charged to the landlord and is offered as a free service and is never part of the rented property, as well as the number and types of TV channels. 

Smoking
Smoking is not allowed in the house. Outside, on the terrace can be smoked, provided the cigarettes are put out in ashtrays and kept clean.

Final cleaning
1. The final cleaning is arranged by Landlord. The costs of this are included in the one-time service costs per reservation. However, you must leave the house and terrace broom clean, glass in the bottle bank, garbage in the appropriate containers. BBQ / fireplace to clean, the kitchen clean and dishwasher-free to leave behind and moved furniture on original place to put back. Linen should be deposited at the front door when folded, as well as stained bedspreads and flannel. All points of departure are mentioned in the house rules of the house. 
2. The service costs must be paid together with the first down payment of 40% of the rental price. 

Deposit
1. The deposit must be paid together with the final payment of 60% of the rent to be made and will be received by Landlord no later than 8 weeks before the rental period. 
2. The amount of the deposit is stated on the web-site and is also stated on the invoice. 
3. Once it has been established by the key manager that there is damage or negligence, this amount will be deducted from the deposit. You will receive the deposit within 2 weeks after the end date of your stay in the rented property.

Pets
1. In the house is only possible to a limited extent and in all cases only on special request allowed to bring pets. The surcharge is € 50, - per pet per week. When reserving the house is indicated whether a pet is present and is then viewed by landlord and also whether or not approved.
2. If you bring a pet after approval it is only allowed in the rented apartment and terrace. 
3. The pet must not gnaw, must be house trained and treated against fleas and ticks. It is not allowed to leave the animals on couches, chairs or beds. Animals must be kept on a leash at all times on the premises and walked outside the premises. The pet must not cause any noise or other nuisance to local residents. 
4. The pet must at all times be accompanied by an adult and may never be left alone in the house.
5. Pets have absolutely no access to the pool water. 

Electric means of transport
1. It is not possible and not allowed to charge your car with electricity from the villa. The French pipes in the house are not designed for this and gives too heavy a load. This will short circuit and can cause fire. All damage resulting from failure to enforce this rule will be recovered directly from the tenant.

Other
1. The tenant who causes such a nuisance or nuisance, that a proper execution of a stay in the holiday home is or can be hindered as a result, can be excluded from (continuation of) the stay by KeyManager/Landlord, if the Landlord cannot reasonably be expected to comply with the agreement. All resulting costs are for the account of the tenant, if and as far as the consequences of nuisance or nuisance can be attributed to him/her. 

Liability
1. The tenant is informed that damage to/in a holiday home and its surroundings, caused during the stay, will be attributed to the tenant, unless the contrary is proven. This damage, including consequential damage, will be compensated by the tenant without judicial intervention.
2. Landlord retains the full deposit until the entire amount of the damage has been paid to Landlord.
3. Lessor is not liable for damage as a result of deviations in the rented property or inconveniences on the spot, unless these deviations or inconveniences are such that it concerns the essentials of the rental agreement and in which case the damage is limited to the direct damage. Any form of consequential damage is excluded. The liability of Landlord is also always limited to the rent. 
Landlord can not be held responsible for any disruption, change or prevention of the stay of tenant, if this is the result of unforeseen or insurmountable events beyond his control.                          
5. Landlord can not be held responsible for inconveniences caused by the work of third parties, such as municipality, province, debouche, repairers, EDF, construction work, etc. Neither can the landlord be held responsible for interruption of water, TV, electricity and internet. Lessor declines any responsibility for loss, theft or damage of luggage, personal belongings or vehicle, as well as for costs resulting from not reaching the holiday home on time as a result of delay.

Insurance
The tenant declares to be in possession of a valid travel and cancellation insurance.

Interest and collection costs
1. The tenant who has not fulfilled a pecuniary obligation towards Landlord on time shall owe an interest of 1% on the principal sum for each month or part of a month. Furthermore, he is obliged to pay all extrajudicial collection costs with a minimum of € 100,-. 

Competent court
1. All disputes shall be governed by Dutch law.
All disputes that may arise between the Landlord and the tenant in connection with this agreement, shall in the first instance be submitted to the Subdistrict Court in Zwolle or the District Court in Zwolle (NL).

Translated with www.DeepL.com/translator