General rental conditions     

Dutch/English


ALGEMENE HUURVOORWAARDEN  Beach Villa - Le Reve - Cote d’Azur (hierna: 'Verhuurder')
 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voor de woningen Aloe Vera, Barbarea en Calanthe. 

Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.
 2.Onder het gehuurde wordt verstaan de betreffende vakantiewoning en het erf, overige opstallen, inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.
 3.Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met Verhuurder aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met Verhuurder aangaat. Wij hebben het hier over de hoofdhuurder die zich aanmeld bij de reservering. 

Reservering en betaling
1.De huurovereenkomst komt tot stand zodra de boeking via internet door Verhuurder is ontvangen en de boeking door Verhuurder per e-mail is bevestigd, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 48 uur na de ontvangst van de door Huurder geretourneerde bevestiging met bezettingslijst alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door Verhuurder wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit Verhuurder elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder. Zodra u boekt, wordt de factuur gemaakt en deze dient binnen de hier onderstaande in punt 5. vermeldde termijnen te worden voldaan.                                                                                                                       

2.Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op Afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies.       

3.Na reservering ontvangt de huurder binnen 24 uur een bevestiging van het gehuurde per Email met hierin het adres van de vakantiewoning, de reisdetails en de naam van de sleutelbeheerder, die de huurder de sleutel zal overhandigen. 

3.Reserveringen lopen van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders is overeengekomen.
4.De opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders is vermeld.                                                                    

5. Bij het online reserveren, ontvangt u per e-mail een factuur. Wij vragen een (aan)betaling te doen van: 

  •  Meer dan 10 weken voor aankomst: 40% van de huursom tezamen met de eenmalige servicekosten en eventueel gehuurde zaken per geboekte woning, binnen 7 dagen na boekingsdatum. De overige 60% van de huursom dient tezamen met de borg uiterlijk 8 weken voor boekingsdatum betaald en door verhuurder ontvangen te zijn.                              
  • Minder dan 10 weken voor aankomst: Betaling van 100% van het factuurbedrag, binnen 7 dagen na boekingsdatum, door verhuurder ontvangen te zijn.
  • Voor boekingen minder dan 4 weken voor aankomst: Betaling gehele factuurbedrag per direct en dient uiterlijk binnen 3 dagen na boekingsdatum door verhuurder te zijn ontvangen.
  • Last minute Boekingen: Gehele factuurbedrag per direct en deze dient binnen 24 uur door verhuurder te zijn ontvangen.   

6.Betaling dient te geschieden per internet bankieren en het is niet mogelijk te betalen met Paypal of creditcard.                          

7. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen, geraakt de huurder automatisch in verzuim. Verhuurder zendt dan een aanmaning per e-mail. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Verhuurder wordt de overeenkomst geannuleerd en zijn de annulerings-voorwaarden van toepassing. 

Wijziging door huurder
1.Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wil wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking brengt Verhuurder een bedrag van € 100,- in rekening. 

Verplichtingen van de huurder
1.De huurder zal het vakantieappartement aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in de door de Verhuurder geleverde beschrijving op de internetsite. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zal de dientengevolge voortvloeiende schade door huurder worden vergoed. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang, de inventaris in en rondom het gebouw, het gebouw in het algemeen en tuin.. Schade of ontbrekende goederen zal worden ingehouden van de borg. Ook eventuele extra reinigingskosten zullen worden ingehouden. Indien de schade hoger is dan de borg, zal het resterende bedrag bijbetaald moeten worden.
2.In geval van schade zal de waarde van de vermiste, gebroken of beschadigde goederen, extra schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen,  enz. vergoed dienen te worden door de huurder.
3.De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand.
4.De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, douches, wc's, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen. 
5.De huurder zal het pand als een goede huisvader bewonen. Per woning is een huisreglement. Hoofd- en medehuurders worden geacht dit reglement bij aanvang van de huur goed door te lezen. Hoofdhuurder blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het gehuurde.                                                                                                                                                                              

6.De huurder zal in de vakantiewoning alle noodzakelijke dringende werkzaamheden laten uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud van het gehuurde pand en de eventuele gemeenschappelijke uitrusting. 

7.In geval van huur van één of meerdere woningen van Verhuurder, zullen de huurders zich houden aan het huishoudelijk reglement, als tijdelijke bewoners.
8.Bruiloften, recepties en partijen zijn niet toegestaan in/om het gehuurde, alleen met nadrukkelijke toestemming van verhuurder. 
9.Het is niet toegestaan om tenten, windschermen, caravans, boten, aanhangers of motorhomes op of naast het terrein te plaatsen. Trailers voor boten kunnen in nader overleg geplaatst worden op een  hiervoor bestemde plek. 

Wijziging door Verhuurder
1.Verhuurder heeft het recht de overeenkomst te wijzigen, wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van Verhuurder in redelijkheid niet kan worden gevergd (bv. de verkoop van het gehuurde huis of omdat een onvoorziene gebeurtenis het huis onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is Verhuurder gerechtigd de huurder een ander appartement van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen ander, vergelijkbaar appartement kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door Verhuurder niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Verhuurder. 

Annuleren
1.De huurder dient schriftelijk (per Email) te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren (18.00u) wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).
2.Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene huurvoorwaarden.
3.Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag ter grootte van de aanbetaling verschuldigd aan Verhuurder.
4.Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom aan Verhuurder verschuldigd.
5.Het annuleren van een boeking door de hoofdhuurder geldt ook als annulering ten laste van de medehuurders.
6.In geval van No Show, bedragen de kosten 100% van de huursom plus servicekosten, gehuurde zaken en administratieve kosten en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden. 

Beëindiging van de huurovereenkomst
1.Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen: a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden; b. indien de huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de huurder, ondanks waarschuwingen van sleutelbeheerder/Verhuurder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving. 

Bijkomende kosten
1.De prijzen zijn berekend in euro’s en zijn per week. Ingaande van zaterdag tot zaterdag. BTW is hier niet van toepassing
2.Bij de huurprijs zijn de servicekosten niet inbegrepen. Dit zijn de kosten voor de sleutelbeheerder, en de schoonmaak (+ voor de woning Calanthe het zwembadonderhoud 2x per week).
3.Ook het eventueel gehuurde bedlinnen is niet inbegrepen (à € 20,- per persoon).
4.Tevens is de borgsom niet inbegrepen bij de huurprijs.
5.In geval van een huurperiode van 3 weken of langer, wordt er een extra schoonmaak in rekening gebracht van € 50,-. 
6.Huurprijzen zijn inclusief leveranties van gas water en elektra, uitgaande van normaal verbruik. 
Voor bepaalde periodes wordt een energietoeslag geheven als vermeld op de prijslijst. Bij extreem verbruik zullen eventuele extra kosten worden doorberekend.
7.Kosten van maaltijden, dranken, reinigingsmiddelen enz. zijn nooit bij de huurprijs inbegrepen 

Aankomst en vertrek
1.Aankomst is op zaterdag tussen 16.00 en 19.00 uur tenzij anders is overeengekomen. 
Aankomst voor 16.00 is niet mogelijk. De huurder wordt verzocht voor aankomst te bellen met de sleutelbeheerder om een afspraak te maken over aankomsttijd of een vertraging te melden. Aankomst na 19.00 uur is mogelijk, mits dit in overleg gebeurt met de sleutelbeheerder. In sommige gevallen is aankomst na 19.00 uur mogelijk indien er een toeslag van € 25,- aan de sleutelbeheerder wordt gedaan. Verhuurder heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 19.00 niet mogelijk blijkt te zijn.                                                                                                    2.Vertrek is op zaterdag, ten laatste 10.00 uur. Mocht u eerder willen vertrekken, dan dient u dit in overleg te doen met de sleutelbeheerder.                                                                                                                                                                         3.De door sleutelbeheerder overgedragen sleutels aan huurder, dient huurder bij vertrek persoonlijk te overhandigen, tenzij anders is overeengekomen.
4.Wanneer de aankomst dag en/of vertrek dag anders is dan de gebruikelijke zaterdag t/m zaterdag dient huurder dit overleggen met Sleutelbeheerder/Verhuurder. 

 

Aantal personen 

1.Het gehuurde mag in geen geval bewoond worden door een groter aantal personen dan die aangeduid in de beschrijving en de reservering, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming door Verhuurder.
 De gehuurde vakantiewoning mag alleen bewoond worden door personen vermeld op de ingevulde bezettingslijst.
 2.Het overeengekomen aantal maximumpersonen, mag niet worden overschreven, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Verhuurder, in welk geval Verhuurder gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van Verhuurder meer mensen verblijven dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim ter zake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
 3.Verhuurder en huurder komen overeen de door Verhuurder als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 350,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Verhuurder alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen. 

Klachten 
1.De huurder verplicht zich binnen 24 uur na zijn aankomst in de vakantiewoning Verhuurder of de sleutelbeheerder op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken of afwijkingen.
2.Na uw vakantieperiode kunnen klachten die zich hebben voorgedaan tijdens uw verblijf niet meer gelden. 

Geluidsoverlast
1.De huurders mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor de omgeving. Zij dienen de rust van de omgeving ten allen tijde te respecteren. Tussen 08.00 uur en 22.00 uur dient er rekening te worden gehouden met de omwonenden. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient huurder de nachtrust op geen enkele wijze te verstoren. 

Internet
 1.Verhuurder kan de werking van draadloos internet niet garanderen, ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij het appartement. Het niet functioneren van internet kan Verhuurder niet worden aangerekend deze wordt als kosteloze service aangeboden en behoort nooit als onderdeel van het gehuurde, evenzo het aantal en soorten Tv-zenders. 

Roken
1.Roken is in de woning niet toegestaan. Buiten, op het terras kan wel gerookt worden, mits de sigaretten worden uitgemaakt en verzameld in asbakken deze zelf worden schoongehouden. 

Eind-schoonmaak
1.De eind-schoonmaak wordt door Verhuurder geregeld. De kosten hiervan zijn verwerkt in de eenmalige servicekosten per reservering. Wel dient u de woning en het terras bezemschoon achter te laten, glas in de glasbak, vuilnis in de desbetreffende containers. BBQ/open haard te reinigen, de keuken schoon en vaat-vrij achter te laten en verplaatste meubelen op oorspronkelijke plaats terug te zetten. Gehuurd linnengoed dient opgevouwen bij de voordeur gedeponeerd te worden, evenals bevlekte spreien en molton’s. Alle punten van vertrek staan vermeld in het huisreglement van de woning. 
2.De servicekosten dienen samen met de eerste aanbetaling van 40% van de huurprijs, te worden overgemaakt, tenzij anders vermeld. 

Borgsom
1.De borgsom dient samen met de eind betaling van 60% van de huurprijs of gehele betaling te worden overgemaakt en zal uiterlijk 8 weken voor de huurperiode door Verhuurder ontvangen zijn tenzij anders vermeld.
2.Het bedrag van de borg staat vermeld op de web-site en staat tevens op de factuur vermeld. 
3. Zodra is vastgesteld door de sleutelbeheerder dat er schade of nalatigheid is, wordt dit bedrag afgetrokken van de borg. Indien er geen sprake van schade of gebreken zijn, ontvangt u de borg binnen een week na de einddatum van het gehuurde. 

Huisdieren 

1.De huurder zal in de vakantiewoning geen enkel dier mogen toelaten zonder de schriftelijke goedkeuring van Verhuurder. 

2. In de woning is het slechts beperkt mogelijk en in alle gevallen slechts op speciale aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen. De toeslag bedraagt € 50,- per huisdier per week. Bij reserveren van de woning wordt aangegeven of er een huisdier aanwezig is en wordt daarna bekeken door Verhuurder en tevens al dan niet goedgekeurd.
 3.Mocht u na goedkeuring een huisdier meenemen dan is deze alleen toegestaan in het gehuurde appartement en terras. 
 4.Het huisdier mag niet knagen, dient zindelijk te zijn en behandeld zijn tegen vlooien en teken. Het is niet toegestaan de dieren op banken, stoelen of bedden te laten vertoeven. 

5.Dieren behoren op het terrein ten allen tijde zijn aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten. 

6.Het huisdier mag geen geluid of enig andere overlast bezorgen aan omwonenden. 
 7.Het huisdier moet ten alle tijde onder begeleiding zijn van een volwassene en mag nimmer alleen in de woning worden achtergelaten.
 8.Huisdieren hebben nooit toegang tot het zwembadwater! 

Elektrische auto
1.Het is niet mogelijk en daarom ook niet toegestaan uw auto met stroom van de villa op te laden. De franse leidingen in de woning zijn hier niet op berekend en geeft een te zware belasting. Dit zal kortsluiting en kan brand veroorzaken. Alle schade ten gevolge van het niet handhaven van deze regel zal direct op huurder worden verhaald. Er zijn diverse oplaadpunten in de nabije omgeving aanwezig. 

Overige
1.Huurder die zodanige hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Sleutelbeheerder/Verhuurder van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Verhuurder in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend. 

Aansprakelijkheid
1.De huurder wordt erop gewezen dat schade aan/in een vakantiewoning en haar omgeving, tijdens het verblijf ontstaan, aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Deze schade inclusief gevolgschade zal door huurder worden vergoed zonder gerechtelijke tussenkomst.
2.Verhuurder houdt de volledige borgsom in totdat het gehele schade bedrag aan Verhuurder is voldaan.
3.Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse. Behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen en in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. 

De aansprakelijkheid van Verhuurder is voorts steeds beperkt tot de huursom. 
 4.Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.                          

5.Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, debouche, reparateurs, EDF, bouwwerkzaamheden, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water, tv, elektriciteit en internet. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging. 

Verzekering
Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldige reis- en annuleringsverzekering. 

Rente en incassokosten
1.De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Verhuurder heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,-. 

Bevoegde rechter
1.Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Van alle geschillen die tussen Verhuurder en de huurder ter zake van deze overeenkomst mochten rijzen, zal bij aansluiting de kantonrechter te Zwolle dan wel de Arrondissement rechtbank te Zwolle (Nederland) in eerste instantie bevoegd zijn kennis te nemen. 

 

 

 

 


RENTAL CONDITIONS

1.These general terms and conditions apply to all bookings for ‘Beach Villa- Le Rêve-C’ consisting of the residences: Aloë Vera, Barbarea and Calanthe (hereinafter: 'Lessor'). If and in so far as deviating conditions apply to bookings of certain holiday homes, those deviating conditions will prevail.
 2.The rented property is understood to mean the holiday home in question and the yard, other buildings, inventory, tools and all (movable) property belonging to the holiday home in question and the yard. 
 3.The tenant is understood to mean the person who enters into the tenancy agreement with Landlord. The tenant is also understood to mean those for whom or on whose behalf the tenant enters into the tenancy agreement with Landlord. We are talking here about the main tenant who registers at the time of reservation. 

Reservation and payment 

1. The tenancy agreement shall come into effect as soon as the booking via the internet has been received by Landlord and the booking has been confirmed by Landlord by e-mail, subject to the resolutive condition that the owner, within 48 hours after receipt of the confirmation with occupancy list returned by Tenant, still indicates - for whatever reason - that rent is not possible in that period. If and insofar as this resolutive condition is invoked by the Landlord and the Tenant suffers damage, the Landlord excludes any liability for this, unless the damage is the result of intent or conscious recklessness on the part of the Landlord. As soon as you book, the invoice will be drawn up and must be within the limits. (set out in point 5 below). Mentioned instalments must be paid.                                                                                                                        

2. A confirmed booking is final and cannot be revoked. The Distance Selling Act, in particular the reflection period of 14 working days given therein, does not apply to journeys concluded via the Internet. This Act makes an exception for the tourism sector due to the specific nature of the services provided, following on from the European Distance Selling Directive, which also provides for an exception for services relating to accommodation.       

3.After booking, the tenant will receive within 24 hours a confirmation of the rented property by Email containing the address of the holiday home, the travel details and the name of the key manager, who will hand over the key to the tenant. 

4.Reservations run from Saturday to Saturday, unless otherwise agreed.
5.The indicated rental prices are due per week, unless otherwise stated.                                                                    

6.If you make a reservation online, you will receive an invoice by e-mail. We ask a (down) payment to make:

5. When booking online, you will receive an invoice by e-mail. We ask you to make a (down) payment of:

* More than 10 weeks before arrival: 40% of the rental sum together with the one-off service costs and any rented items per booked property, within 7 days after the booking date. The remaining 60% of the rent together with the deposit must be paid no later than 8 weeks before booking date and received by landlord.                              

* Less than 10 weeks before arrival: Payment of 100% of the invoice amount, within 7 days after booking date, to be received by landlord.

* For bookings less than 4 weeks prior to arrival: Payment of the entire invoice amount immediately and must be received by the lessor within 3 days after the booking date.

* Last minute Bookings: Entire invoice amount immediately and must be received by landlord within 24 hours.  

6.Payment must be made by internet banking and it is not possible to pay with Paypal or credit card.                         

7. In case of late payment of the amounts due, the hirer is automatically in default. The lessor will then send a reminder by e-mail. If the amount due is not in the possession of the Landlord within 7 days after the date of reminder, the agreement will be cancelled and the cancellation conditions will apply.

Amendment by the tenant 

1. If the tenant wishes to amend the tenancy agreement entered into, this shall require the explicit written consent of Landlord. Under no circumstances is alteration possible from and within the period of 4 weeks before arrival. For each change to a booking already made, Landlord will charge an amount of € 100,-. 

Obligations of the tenant 

1. The tenant will accept the holiday apartment in the state it is in upon arrival and as described in the description provided by Landlord on the internet site. The furniture and other goods may only be used for the purpose for which they are intended. If at the end of the rental period furniture or goods are no longer present or out of use due to other than normal use, the ensuing damage will be compensated by the Lessee. This condition also applies to the upholstery, the wallpaper, the inventory in and around the building, the building in general and the garden. Damage or missing goods will be deducted from the deposit. Any additional cleaning costs will also be deducted from the deposit. If the damage is higher than the deposit, the remaining amount will have to be paid.
2. In case of damage, the value of the missing, broken or damaged goods, extra cleaning costs for stained carpets, blankets, mattresses, etc. will have to be paid by the tenant.

3. The tenant will only use the furniture and other goods in the rooms in which they are placed. It is formally forbidden to move them outside the rented premises.
4. The tenant will not throw goods into sinks, bathtubs, showers, toilets, drains, etc. through which the pipes can be blocked. If this should nevertheless be the case, the tenant will be responsible for the costs caused by these obstructions. 
5. The tenant will occupy the property with due diligence. Each property has its own house regulations. Main tenants and fellow tenants are expected to read these regulations carefully at the start of the tenancy. Main tenant remains at all times responsible for the rented property.                                                                                                                                                                              

6. The tenant shall have all necessary urgent work carried out in the holiday home that is necessary for the maintenance of the rented property and any common equipment.

7. In the event of tenancy of one or more of the Landlord's dwellings, the tenants shall comply with the Landlord's internal regulations, as temporary occupants.
8. Weddings, receptions and parties are not allowed in / around the rented property, only with the Landlord's express permission. 
9 .It is not allowed to place tents, windbreaks, caravans, boats, trailers or motorhomes on or next to the grounds. Trailers for boats can be placed at a designated place in consultation with the landlord.

Alteration by Landlord 

1. Landlord shall have the right to alter the agreement due to important circumstances, which are understood to mean circumstances that make it unreasonable to require Landlord to perform (e.g. the sale of the rented house or because an unforeseen event renders the house unoccupied), as well as to alter the agreement due to force majeure, which is in any case understood to mean war, strike, natural disaster, exceptional weather conditions, death of the owner. In such a case the Landlord is entitled to offer the tenant another apartment of comparable quality and price without failing to fulfil its obligation. If no other comparable apartment can be offered, the rent already paid will be refunded. Landlord will not accept liability for any other/additional and/or delay damage unless the damage is the result of intent and/or deliberate recklessness on the part of Landlord. 

Cancellation 

1. The tenant must cancel in writing (by Email) during office hours. If a cancellation is made after office hours (6 p.m.), the cancellation shall be deemed to have been made on the next working day (Monday to Friday).
2. Landlord shall be entitled to cancel the agreement if the tenant is in default and/or otherwise in the cases described in these general terms and conditions of tenancy.
3. Cancellation before the period of 8 weeks prior to commencement of the stay, the tenant shall owe Landlord an amount equal to the down payment.
4. Cancellation within the period of 8 weeks prior to commencement of the stay, the tenant shall owe the full rent to Landlord.
5. Cancellation of a booking by the main tenant shall also be considered cancellation at the expense of the co-tenants.
6. In case of No Show, the costs are 100% of the rent plus service costs, leased items and administrative costs and there will be no refund. 

Termination of the rental agreement

1. Landlord shall be entitled to terminate the tenancy agreement with immediate effect: a. if, after having been given notice of default, the tenant is in default with regard to compliance with any weighty obligation arising from the tenancy agreement and/or these terms and conditions; b. if the tenant, after having been summoned to do so, does not behave like a good tenant, in particular if, despite warnings from key manager/ Landlord, the tenant causes serious nuisance to his accommodation environment. 

Additional costs

1.The prices are calculated in euros and are per week. Starting from Saturday to Saturday. VAT is not applicable 

2.The rental price does not include service costs. These are the costs for the key manager, and the cleaning (+ for the house Calanthe the pool maintenance 2x per week).
3. Also the possibly rented bed linen is not included (at € 20, - per person).

4. Also, the deposit is not included in the rent.
5. In case of a rental period of 3 weeks or longer, there will be an extra cleaning charge of € 50, -.

6.Rental prices include supplies of gas, water and electricity, assuming normal consumption. 
 For certain periods an energy surcharge is levied as stated on the price list. In case of extreme consumption, any additional costs will be charged.
7. Costs of meals, drinks, cleaning products, etc. are never included in the rent.

Arrival and departure
1. Arrival is on Saturday between 16.00 and 19.00 unless otherwise agreed. 
Arrival before 16.00 is not possible. The tenant is requested to call the key manager before arrival to make an appointment about arrival time or to report a delay. Arrival after 19.00 hours is possible, provided this is done in consultation with the key manager. In some cases arrival after 19.00 hours is possible if a surcharge of € 25,- is made to the key manager. Landlord has no influence on this and is not liable for any damage whatsoever if arrival after 19.00 turns out not to be possible.                                                                                                   2. Departure is on Saturday, at the latest 10.00 hours. If you want to leave earlier, you should do so in consultation with the key manager.                                                                                                                                                                         3.The keys handed over to the tenant by the key manager must be handed over to the tenant in person upon departure, unless otherwise agreed.
4. If the arrival and/or departure day is different from the usual Saturday to Saturday, the tenant must discuss this with the key manager / Landlord.

Number of persons

1. The rented property may under no circumstances be occupied by a larger number of persons than those indicated in the description and the reservation, except with the prior written consent of the Landlord.
 The rented holiday home may only be occupied by persons on the completed occupancy list.
 2. The agreed maximum number of persons may not be exceeded, unless this has been expressly agreed in writing with Landlord, in which case Landlord shall be entitled to charge additional costs. If more people stay than agreed without the Landlord's permission, the Tenant shall automatically be in default in respect of its obligations under the agreement and shall be liable to pay damages.

3. Landlord and tenant agree that the damage suffered by Landlord as a result of violation of the prohibitions set out in paragraph 1 hereof shall in advance be set at € 350.00 per day per person, for the number of persons exceeding the maximum number permitted. This provision shall be regarded as a penalty clause and shall be without prejudice to the Landlord's right to demand compliance and/or (additional) compensation of any nature whatsoever. 

Complaints 

1. The tenant undertakes to inform Landlord or the key manager of any defects or deviations within 24 hours of his arrival at the holiday home.
2. After your holiday period complaints that have occurred during your stay can no longer apply. 

Noise nuisance 

1. The tenants may not cause noise nuisance to the surroundings. They must respect the peace and quiet of the surroundings at all times. Between 8 a.m. and 10 p.m. local residents must be taken into account. Between 22.00 hours and 08.00 hours the tenant must not disturb the sleep in any way. 

Internet, TV

1.Landlord can not guarantee the operation of wireless internet, even if it is indicated that it is present at the apartment. Landlord can not be held responsible for the malfunctioning of the internet which is offered as a free service and never belongs as part of the rented property, as well as the number and types of TV channels. 

Smoking

1. Smoking is not allowed in the apartment. Smoking is allowed outside, on the terrace, provided that the cigarettes are put out and collected in ashtrays, which are kept clean themselves.

Final cleaning 

1. The final cleaning will be arranged by Landlord. The costs are included in the one-off service costs per reservation. However, you must leave the house and terrace broom clean, glass in the bottle bank, garbage in the containers. BBQ/fireplace cleaning, leaving the kitchen clean and dishwasher-free and returning any furniture that has been moved to its original location. Rented linen should be deposited folded at the front door, as well as stained bedspreads and flannel. All points of departure are listed in the house regulations of the house. 
2. The service costs must be paid together with the first deposit of 40% of the rent, unless otherwise stated.

Deposit 

1. The deposit must be together with the final payment of 60% of the rent or full payment to be transferred and will be received by Landlord no later than 8 weeks before the rental period unless otherwise stated.
2. The amount of the deposit is listed on the web site and is also listed on the invoice.

3. As soon as it is determined by the key manager that there is damage or negligence, this amount will be deducted from the deposit. If there is no damage or defects, you will receive the deposit within one week after the end date of the rented property.

Pets

1. The tenant may not admit any animal in the holiday home without the written approval of Landlord.

2. It is only possible to bring pets into the holiday home to a limited extent and in all cases only on special request. The surcharge is € 50,- per pet per week. When reserving the house, it will be indicated whether a pet is present and will then be examined by Landlord and approved or not.
3. If you bring a pet after approval it is only allowed in the rented apartment and terrace. 
4. The pet must not gnaw, must be house trained and treated against fleas and ticks. It is not allowed to put the animals on sofas, chairs or beds. 

5. Animals must be kept on a leash at all times on the premises and be let out outside the premises. 

6. The pet may not cause any noise or other nuisance to local residents. 
7. The pet must at all times be accompanied by an adult and may never be left alone in the house.
8.Pets never have access to the pool water!

Electric car 

1. It is not possible and therefore not allowed to charge your car with electricity from the villa. The french pipes in the house are not designed for this and give too much load. This will short circuit and can cause fire. Any damage as a result of not enforcing this rule will be recovered directly from the tenant. There are several charging points in the vicinity.

Other 

1. Tenant who causes such nuisance or inconvenience that the proper execution of a stay in the holiday home is or can be made more difficult, can be excluded from (continuation of) the stay by Key Manager/Lessor if the Landlord cannot reasonably be expected to comply with the agreement. All costs arising from this shall be for the account of the Tenant, if and insofar as the consequences of hindrance or nuisance can be attributed to him/her. 

Liability 

1. The tenant is informed that damage to/in a holiday home and its surroundings, occurring during the stay, will be attributed to the tenant, unless the contrary is proven. This damage, including consequential damage, will be compensated by the tenant without judicial intervention.

2. Landlord will retain the full deposit until the full amount of the damage has been paid to Landlord.
3. Landlord shall not be liable for damage as a result of deviations in the rented object or inconveniences on site. Unless these deviations or inconveniences are such that they relate to the essentials of the tenancy agreement, in which case the damage shall be limited to the direct damage. Any form of consequential damage is excluded. 

Furthermore, the Landlord's liability is always limited to the rental sum. 

4. Landlord cannot be held responsible for any disruption, alteration or prevention of the tenant's stay if this is the result of unforeseen or insurmountable events beyond its control.                          

5. Landlord can not be held responsible for inconveniences caused by the work of third parties, such as municipality, province, debouche, repairmen, EDF, construction work, etc.. Nor can the landlord be held responsible for interruptions of water, TV, electricity and internet. The landlord declines all responsibility for loss, theft or damage to luggage, personal belongings or vehicle, as well as for costs, resulting from not reaching the holiday home on time due to delay.

Insurance Renter declares to be in possession of a valid travel and cancellation insurance.

Interest and collection costs 

1. The Tenant who has not timely fulfilled a financial obligation towards Landlord shall owe an interest of 1% on the principal sum for each month or part of a month. Furthermore, he shall be obliged to pay all extrajudicial collection costs with a minimum of € 100. 

Competent court 

1. All disputes shall be governed by Dutch law.
 All disputes that may arise between the Landlord and the Tenant with regard to this agreement will, in the first instance, be heard by the subdistrict court in Zwolle or the District Court in Zwolle (the Netherlands).

 
Translated with www.DeepL.com/translator